Vedtægter

Vedtægter for Familie og Samfund Sjælland (Lille Skensved og Omegn)

§ 1
Foreningens navn er Familie og Samfund, Lille Skensved og Omegn

Foreningen er hjemmehørende i Køge kommune.

§ 2
Formål.

Foreningens formål er at samle medlemmerne om kulturelle og sociale arrangementer.

Foreningen er uafhængig af partipolitik og erhvervsinteresser.

§ 3

Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig formålsparagraffen.

§ 4

Hvert år inden udgangen af maj afholdes generalforsamling med følgende dagsorden:

1.   Valg af stemmetæller og dirigent
2.   Bestyrelsens beretning
3.   Forhandling om bestyrelsens beretning
4.   Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
5.   Behandling af indkomne forslag
6.   Forslag fra bestyrelsen
7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8.   Valg af revisorer og revisorsuppleanter
9.   Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, og skal af bestyrelsen bekendtgøres til medlemmerne ved generalforsamlingens afholdelse.

Vedtægtsændringer sker på foreningens generalforsamling. Vedtægterne godkendes ved simpel flertal af de fremmødte medlemmer.

Annoncering af generalforsamlingen sker senest 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

Stedet for generalforsamlingens afholdelse fastsættes af bestyrelsen. Overfor det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, som underskrives af formand og dirigent.  

§ 5

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder herom til formanden. Anmodningen skal vedlægges forslag til dagsorden samt motivering for den/de sager, som ønskes behandlet.

Formanden er pligtig til inden 1 måned, efter at have modtaget begæring om ekstraordinær generalforsamling, at indkalde til en sådan, med mindst 8 dages varsel og med angivelse af den fuldstændige dagsorden. 

§ 6

Alle medlemmer er stemmeberettigede, og medlemskabet er personligt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle valg og beslutninger træffes ved absolut flertal.

§ 7

Foreningen ledes så vidt muligt af en bestyrelse på 9 medlemmer. Der vælges mindst 2 suppleanter for bestyrelsen. Valgene gælder for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Formand og kasserer må ikke være i samme husstand.

Formandens stemme er afgørende ved lige antal bestyrelsesmedlemmer.

Valg af bestyrelsesmedlemmer kan efter ønske ske ved skriftlige forslag og skriftlig afstemning. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan fortsætte valgperioden ud, indtræder suppleanten.

Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger, og protokollen underskrives efter hvert møde af de tilstedeværende. 

§ 8
Medlemskontingent.

Bestyrelsen kan stille forslag om det årlige medlemskontingent, der fastsættes og endeligt besluttes af generalforsamlingen. 

§ 9

Regnskabsåret følger kalenderåret.
Foreningsåret er 1. juni til 31. maj.
Betaling af kontingent skal ske inden 15. juni.
Udmeldelse af foreningen skal ske inden 1. juni. 

§ 10

Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, valgene gælder for 2 år.

§ 11
Tegningsret.

Foreningen tegnes af formanden og foreningens kasserer. Ved formandens eller kassererens fravær erstattes de af næstformanden eller et medlem af bestyrelsen. 

§ 12
Foreningens ophør.

Såfremt det ikke er muligt at konstituere en bestyrelse til videreførelse af foreningen, lukker foreningen automatisk ned, og foreningens midler udloddes i henhold til § 13 med ophørsdato ved det afsluttende møde eller generalforsamling. 

§ 13

Ved foreningens totale ophør tilfalder foreningens midler almene formål. 

Ovenstående er vedtaget den 30. april 2009 og underskrevet af Bestyrelsen.
Vedtægtsændringer er blevet foretaget af Bestyrelsen i maj 2014, under §7, §8 og
§13 og blev godkendt på Generalforsamlingen 8. maj 2014.

Nyeste kommentarer

25.10 | 05:26

Kære Ellen Det kan I godt. Det er kl. 19 i selskabslokalt på Højelsevej, og...

24.10 | 14:17

Kan vi melde 4 personer til foredraget på mandag 24/10 om sprogø

25.03 | 20:07

Kunne være dejligt med et besøg af Bente Kure. Hun skriver sine egne...

08.11 | 17:33

Hej Hanne Jeg kan ikke se mailen her, vil du sende en mail til mig fra d...